Story

Vyhlásenie o ochrane súkromia - Uchádzači o zamestnanie

Vážený úchádzač, 

keďže ste sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v spoločnosti naničmama, s.r.o., po podaní žiadosti o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie vami vybranej voľnej pracovnej pozície, sa toto Vyhlásenie o ochrane súkromia - uchádzači o zamestnanie (ďalej len „vyhlásenie“) bude vzťahovať aj na vás a na vaše osobné údaje. Spoločnosť naničmama, s.r.o. je na účely tohto vyhlásenia považovaná za prevádzkovateľa vašich údajov. (ďalej len „prevádzkovateľ údajov“). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo od tretích strán počas výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 21. mája 2018.

Kategórie osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získavame od vás napríklad aj tieto informácie:

 • Kontaktné údaje - napríklad Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • Informácie z vášho životopisu / CV - napríklad informácie o vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť;
 • Motivačný list - akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste;
 • Spôsobilosť na prácu - údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania;
 • Prehlásenie o bezúhonnosti -  v závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny vás môžeme požiadať, aby ste od príslušného verejného orgánu predložili prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin, čo by bolo dôvodom vášho vylúčenia z výberového procesu uchádzačov pre danú pracovnú pozíciu napríklad Výpis z registra trestov;
 • Video nahrávka - na základe vášho rozhodnutia je možné, že nám poskytnete vyššie uvedené údaje aj formou videonahrávky.

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán nasledovne:

 • Interné žiadosti -  Ak už v spoločnosti naničmama, s.r.o. pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete v žiadosti o zamestnanie, alebo ktoré uvediete na osobnom pohovore;
 • Hodnotenie - Môžeme vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa vášho konkrétneho prípadu;
 • Referencie - Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Zjednodušene povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancom spoločnosti naničmama, s.r.o., môžeme o referencie požiadať vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov, a to aj bez vášho vedomia.

Účely spracovávania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov - Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Na účel získania informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás;
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu spoločnosť (zmluvná SBS služba, zazmluvnená výberová agentúra a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany spracúvať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti naničmama, s.r.o. so sídlom v Slovenskej republike v rámci EÚ a EHS.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ich potom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme vás, budeme uchovávať vaše osobné údaje vo vašej osobnej zložke aj naďalej, v súlade s retenčnými periódami zadefinovanými v Retenčnej tabuľke.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme alebo súhlasu v prípade ak ste nás o to požiadali. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície.

Aké mám práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
 • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní.

Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch keď požiadame o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

V prípade podozrenia máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na osobneudaje@petitpress.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete dataprotection.gov.sk.

Back to Top